Home » Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Naam Samenwerkingsverband: Amaze Design V.O.F.
Handelsnaam: Amaze 360
Adres: Esmoreitstraat 6-3. 1055 CD, Amsterdam
KVK nummer: 81995776
Belastingnummer: NL862297990B01
Bank: NL80BUNQ2057087131 BIC:BUNQNL2A
Webpagina: https://amaze360.nl
Email: info@amazedesign.eu
Tel: +31619926782

Links:
Algemene Voorwaarden:  https://amaze360.nl/algemene-voorwaarden/
Levering en Retourbeleid: https://amaze360.nl/levering-en-retourbeleid/

Accepteren van de Voorwaarden

 1. Met het gebruik van een  of meerdere van de diensten bij Amaze 360 geeft u aan akkoord te gaan met de Voorwaarden.
 2. Indien u niet akkoord gaat met de Voorwaarden, kan u geen gebruik maken van de diensten bij Amaze 360.
 3. De persoon die de reservering maakt accepteert de Algemene Voorwaarden namens de gehele groep die met hem/haar mee gaan naar Amaze 360, met als gevolg dat de Voorwaarden geldig zijn voor ieder lid van de groep die gebruik maakt van de diensten van Amaze 360.

Definities

 1. “Klant”, “Consument”: Elk persoon of elke entiteit die de Amaze 360 website bezoekt en onze diensten gebruikt.
 2. “U”; “Uw” betekent de klant.
 3. “Wij”; “Ons”; “Onze”: zoals gebruikt in de huidige Algemene Voorwaarden “wij”, “ons”, “onze”, Amaze 360  duidt op Amaze Design V.O.F;
 4. “Partijen”: de klant en Amaze 360 wordt gezamenlijk naar gerefereerd als de “partijen”
 5. “Dienst”; “Diensten”: elke en alle diensten aangeboden door ons op de amaze360.nl website.
 6. “Akkoord”; “Voorwaarden”: verwijst naar de huidige Algemene Voowaarden.
 7. Voor de doeleinden van de Algemene Voorwaarden, zullen we Amaze 360 gebruiken om te refereren naar zowel Amaze Design V.O.F als naar amaze360.nl.

Herziening van de Voorwaarden

 1. Amaze 360 mag de Voorwaarden op elk moment herzien door dit document te updaten.
 2. Alle aangepasten Algemene Voorwaarden zullen meteen van toepassing zijn nadat ze geplaatst zijn op de reserveringspagina.
 3. U bevestigt en gaat akkoord dat Amaze 360 het enige recht heeft om extra algemene voorwaarden voor uw bezoek uiteen te zetten en te plaatsen. U gaat akkoord dat deze extra algemene voorwaarden als een geldige toevoeging van deze Voorwaarden worden gezien en genoemde Algemene Voorwaarden worden hier verder in verwerkt. Verder gaat u er nadrukkelijk mee akkoord dat, mocht er een conflict zijn tussen de extra algemene voorwaarden en de huidige Voorwaarden, de extra voorwaarden voorrang krijgen.
 4. Alle rechten die niet nadrukkelijk zijn benoemd in de Voorwaarden zijn voorbehouden.

Product Informatie en Garanties

 1. De dienst zal worden verstrekt met zorg en ijver, op een professionele manier en in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden. Amaze 360 heeft een plichtsbewuste poging gedaan om zijn diensten nauwkeurig weer te geven en te beschrijven op de website. Amaze 360 is zijn informatien, producten en diensten continu aan het verbeteren. Met als gevolg dat Amaze 360 niet ten alle tijden de nauwkeurigheid of compleetheid van de informatie, waaronder prijzen, specificaties, beschikbaarheid en diensten kan garanderen.
 2. U bevestigt en gaat akkoord dat vorm en aard van de diensten die Amaze 360 voorziet, kunnen wijzigen zonder eerder bericht naar u.
 3. Amaze 360 behoudt het recht om de diensten aan te passen of stop te zetten met of zonder bericht naar u of andere klanten.
 4. Amaze 360 zal niet aansprakelijk zijn jegens klanten of enige derde partij mocht Amaze 360 zich beoefenen op het recht om de diensten aan te passen of stop te zetten.

De Diensten

Amaze 360 levert de volgende diensten:

 1. Interactieve 360 fotografie service, software ontwikkeling en advies voor interactieve online belevenissen
 2. Remote Online Escape Room Spel: een online software service, welke klanten op de amaze360 webshop kunnen kopen en in hun webbrowser kunnen spelen. De gekochte login-codes kunnen 1 keer gebruikt worden om de service te gebruiken.

Prijzen

 1. De prijzen weergegeven op de Amaze 360 website en/of gestuurd door Amaze 360 of zijn vertegenwoordigers in officiële aanbiedingen zijn brutoprijzen inclusief de toepasselijke BTW.
 2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

Betaling

Betalen is mogelijk met:

 1. Online Betalen met IDeal bij aankopen op de Webshop
 2. Betalen op rekening is mogelijk voor zakelijke klanten in geval van een bevestigde offerte

Het aanbod – Webshop

 1. Het artikel is toepasbaar voor producten verkocht op het Webshop.
 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

De koopovereenkomst – Webshop

 1. Het artikel is toepasbaar voor producten verkocht op het Webshop.
 2. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, totstand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 3. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 5. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 6. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 11. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 12. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Herroepingsrecht – Webshop

 1. Het artikel is toepasbaar voor producten verkocht op het Webshop.
 2. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 3. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 4. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 5. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 6. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd – Webshop

 1. Het artikel is toepasbaar voor producten verkocht op het Webshop.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 3. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 4. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Uitsluiting Herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als: \
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  2. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 6. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 7. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 8. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 9. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 10. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 11. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 12. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 13. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  2. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Levering en Uitvoering – Webshop

 1. Amaze 360 levert digitale inhoud wat na aankoop direct uitgevoerd wordt.

Promoties en Aanbiedingen

 1. Voor tijdelijke en winkelaanbiedingen gelden de voorwaarden zoals weergegeven op de locatie, behalve als ze worden weergegeven bij de aanbieding of met een directe link naar de voorwaarden.

Klachtenbeheer

Amaze 360 is toegewijd aan effectieve en prompte klachtenbeheer, probleemoplossing en de analyse en verzachting van de omstandigheden die de klachten veroorzaken. Een klacht of geschil tussen u en Amaze 360moet worden geuit door het zenden van een e-mail naar info@amazedesign.eu Amaze 360 is toegewijd aan het geven van een antwoord binnen 30 kalenderdagen.

Copyright, Bescherming van IP

 1. U heeft toestemming om te kijken naar, te printen en het downloaden van uittreksels van de Amaze 360 website voor eigen gebruik op de voorwaarden dat:
  1. Geen documenten of gerelateerde afbeeldingen op de website worden aangepast op enige manier;
  2. Geen afbeeldingen op de website apart worden gebruikt van de corresponderende tekst; en
  3. Onze copyright en deze toestemmingsverklaring verschijnen in alle kopieën
 2. U heeft geen toestemming om een van de escape game elementen, namen en/of ontwerpen van Amaze 360 te kopieëren of the reproduceren.
 3. Tenzij anders vermeld behoren het copyright en andere intellectuele eigendomsrechten van al het materiaal op de website (inclusief, zonder beperkt te zijn tot, foto’s en grafische afbeelding) van Amaze 360 tot Amaze Design.
 4. Behalve als anders afgesproken, enig gebruik van uittreksels van de website of de Amaze 360 anders dan in overeenstemming met punt 1 van de Copyright, Bescherming van Inhoud van Intellectueel Eigendom sectie is verboden en in het geval dat u punt 1 schendt van de Copyright, Bescherming van Inhoud van Intellectueel Eigendom, dan vervalt de toestemming voor het gebruik van de website en alle diensten van Amaze 360 automatisch en bent u verplicht om onmiddellijk alle gedownloade en geprinte uitreksels van de website of de Amaze 360 te vernietigen. Onderdeel van punt 1 van het Copyright, Bescherming van Inhoud van Intellectueel Eigendom gedeelte, geen enkel deel van de website of de Amaze 360  mag worden hergebruikt of opgeslagen op andere websites of worden toegevoegd in enig publiek of privé elektronisch ophaalsysteem of dienst zonder onze voorafgaande geschreven toestemming.
 5. De Amaze 360 website bevat tekst, trademarks, handelsmerken, handelsimago, auteursrechtelijk beschermd materiaal, servicemerken, domeinnamen, uitvindingen, vakkennis, potentieel octrooieerbaar bedrijfsmethodemateriaal, design logo’s, zinnen, namen, logo’s, codes, software, programma’s, routines, hulpinstrument, ontwikkeld en bediend door Amaze 360 net als alle ontwikkelingen, modificaties en verberteringen van hiervoor genoemde en alle documentatie (gebruikershandleidingen, omschrijvingen, presentaties en alle andere soorten van documenten in welke vorm dan ook) in verband daarmee, of een andere indicatie van eigendom welke, tenzij anders aangeduid en/of voorzien op grond van een licentie van een derde partij, zijn alleen Amaze 360’s eigendom en Amaze 360 behoudt alle bijbehorende rechten, belangen en titels en zijn beschermd door internationale copyright wetten. De Amaze 360 intellectuele eigendomsrechten dekken (zonder limieten) alle auteursrechten, morele rechten, octrooien, trademarks, fabrieksgeheimen en ontwerprechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten, of ze geregistreerd zijn of niet.
 6. De compilatie (wat de collective, regeling en samenstelling betekent) van alle inhoud op deze website is het exclusieve eigendom van Amaze 360 en is beschermd door internationale auteursrechtwetten. Amaze 360 claimt ook eigendomsrechten onder de auteursrecht en handelsmerkwetten met betrekking tot het “uiterlijk”, “gevoel”, “verschijning” en “grafische functie” van deze website inclusief, maar niet gelimiteerd tot de kleurencombinaties, lay-outs en ontwerpen.
 7. Amaze 360 geeft u toestemming om te kijken naar en gebruik te maken van inhoud en software beschikbaar gemaakt voor u op de website in verband met uw gebruik van de website. Elk ander gebruik, inclusief het hergebruiken, aanpassen, verspreiden, verkopen, overdragen, heruitgeven, tentoonstellen of opvoeren van de inhoud en software van deze website of het in wat voor manier dan ook gebruiken voor publieke of commerciële doeleinden is streng verboden.
 8. U zal geen domeinnaam gebruiken of registreren die identiek of gelijkend is aan een van deze rechten. U gaat akkoord dat u niet het woord “Amaze 360” zal proberen te verkrijgen of dat er verwarring over zal ontstaan ermee op Google AdWords of een gelijksoortige Internet reclamedienst.
 9. U zal geen escape games gebruiken of registreren die identiek zijn, lijken op of die te verwarren zijn met de escape games in het beheer van Amaze 360 en welke verwarrend kunnen zijn voor klanten.
 10. Alle andere handelsmerken, dienstmerken en auteursrechten worden gehouden door hun rechtmatige eigenaren.

Registratie

Amaze behoudt het recht om alle registraties van alle transacties en communicaties tussen u en Amaze 360 te bewaren voor administratieve doeleinden

Link naar andere websites

 1. De Amaze 360 website kan links naar andere websites bevatten, zodat u meer te weten kunt komen over andere zaken waarvan Amaze 360 mogelijk van belang is voor u.
 2. Als u deze links gebruikt, verlaat u de website. Het opnemen van een dergelijke link impliceert op geen enkele wijze onderschrijving door Amaze 360 van een dergelijke website of enige associatie met haar exploitanten. Hoewel Amaze 360 commercieel redelijke inspanningen zal leveren om ervoor te zorgen dat deze websites aan uw goedkeuring zullen voldoen, heeft Amaze 360 geen zeggenschap over en is op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor de beschikbaarheid en inhoud van de websites waaraan de Amaze 360-website is gekoppeld.
 3. Amaze 360 doet geen enkele uitspraak over enige andere website (inclusief, maar niet beperkt tot, het materiaal dat daar wordt gevonden of de eventuele gevolgen van het gebruik ervan) die u kunt gebruiken via de website van Amaze 360.
 4. Eventuele zorgen met betrekking tot een product of dienst aangeboden door een website waaraan de Amaze 360-website is gekoppeld of de link zelf, moeten worden gericht aan de exploitant van die specifieke website en niet aan Amaze 360.
 5. Als u besluit toegang te krijgen tot websites van derden die zijn gekoppeld aan de Amaze 360-website, doet u dit geheel op eigen risico.
 6. Als u een koppeling naar de Amaze 360-website wilt maken, mag u dit alleen doen    op voorwaarde dat u naar de website linkt en deze niet repliceert en aan de volgende voorwaarden voldoet:
  1. U verwijdert, vervormt of verandert de omvang of het uiterlijk van logo’s die door ons op de website worden gebruikt niet;
  2. U maakt geen frame of een andere browser- of randomgeving rond de website;
  3. U impliceert op geen enkele manier dat wij andere producten of diensten dan de onze onderschrijven;
  4. U geeft geen verkeerde voorstelling van uw relatie met ons en geeft ook geen andere onjuiste informatie hierover;
  5. U gebruikt op geen enkele andere wijze handelsmerken van Amaze 360 (ongeacht of deze zijn geregistreerd of niet geregistreerd) die op de website worden weergegeven zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming; en
  6. Uw website bevat geen inhoud die wij, naar eigen goeddunken, als onsmakelijk, aanstootgevend of controversieel beschouwen, in strijd met enige intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van een andere persoon of die niet op andere wijze voldoet aan alle van toepassing zijnde wetten en reglement.
 7. We behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om de in punt 6 van het Links naar en van Andere Websitesgedeelte verleende rechten te herroepen, wegens schending van de Voorwaarden en om alle maatregelen te nemen die wij gepast achten.
 8. U zult ons volledig vergoeden voor alle verlies of schade die wij kunnen lijden voor schending van punt 6 van de Links naar en van andere websites.

Disclaimer

 1. U draagt ​​alle verantwoordelijkheid en risico voor het gebruik van deze website, boekingsinterface en onze diensten.
 2. Deze website en onze diensten worden door Amaze 360 geleverd op een “as is” basis. Amaze 360 en haar dochterondernemingen doen geen uitspraken of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de werking van deze website of de informatie, inhoud, materialen of diensten die op deze website zijn opgenomen.
 3. Voor zover toegestaan ​​door de van toepassing zijnde wetgeving, verwerpen Amaze 360 en haar dochterondernemingen alle garanties, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, niet-schending van intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten en vrij van fouten, virussen, bugs of andere schadelijke componenten.
 4. Amaze 360 en haar dochtermaatschappijen zijn niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook die wordt opgelopen door enige persoon of entiteit die voortvloeit uit het gebruik van deze website en / of onze diensten, inclusief, maar niet beperkt tot, directe, indirecte, speciale, incidentele, gevolgschade of schade die voortvloeit uit verlies van gebruik, gegevens, zaken, goodwill, inkomsten, winst, contracten, verwachte besparingen, verspild beheer of kantoortijd, of bedrijfsonderbreking die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, eventuele vertragingen op de website, of het onvermogen om de website, enig deel daarvan, of een website met hyperlinks te gebruiken, ongeacht of deze gebaseerd zijn op contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, contractbreuk, strikte aansprakelijkheid of anderszins, zelfs als Amaze 360 of een van haar dochterondernemingen op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Diversen

 1. U garandeert dat het legaal voor u is om de website te bekijken in het rechtsgebied waaraan u bent onderworpen. U bent verantwoordelijk voor de naleving van alle wetten van dat rechtsgebied, bij het bekijken of gebruiken van de inhoud ervan.
 2. Deze Voorwaarden mogen niet worden gewijzigd, aangevuld, gekwalificeerd of geïnterpreteerd door handelsgebruik of eerdere handelstransacties die niet zijn opgenomen in de Voorwaarden door uitdrukkelijke voorwaarden.
 3. De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van enige bepaling van deze Voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van deze Voorwaarden als geheel en een dergelijke bepaling moet door de autoriteiten worden afgedwongen en zo nodig worden gereconstrueerd om maximaal van toepassing te zijn onder toepasselijke wet.
 4. Indien enige bepaling van de Voorwaarden onwettig, nietig of om enige reden niet afdwingbaar is, dan zal die bepaling als scheidbaar worden beschouwd en geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. De rest van de Voorwaarden zal worden geïnterpreteerd alsof deze ongeldige of niet-afdwingbare bepaling nooit deel uitmaakte van de Voorwaarden, maar op een manier die de oorspronkelijke bedoeling van de partijen zo dicht mogelijk benadert.
 5. Het nalaten door een van de partijen om op enig moment een van de bepalingen van deze Voorwaarden af ​​te dwingen, om hierin gekozen verkiezingen of opties uit te voeren, of om te allen tijde de uitvoering van de andere van een van de bepalingen hierin te eisen, zal in geen enkel geval plaatsvinden. manier worden opgevat als een verklaring van afstand van dergelijke bepalingen.
 6. U stemt ermee in dat als Amaze 360 geen enkel wettelijk recht of rechtsmiddel uit de Voorwaarden uitoefent of afdwingt (of waarvan Amaze 360 krachtens een van de toepasselijke wetgeving het voordeel geniet), dit niet zal worden opgevat als een formele verklaring van afstand van de rechten van Amaze 360 en dat die rechten of rechtsmiddelen nog steeds beschikbaar zijn voor Amaze 360.
 7. Redelijke honoraria en kosten van advocaten worden toegekend aan de overheersende partij in geval van een geschil met betrekking tot de handhaving of interpretatie van deze Voorwaarden. De sectiekoppen die hier worden gebruikt, zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak en krijgen geen enkele legale import.
 8. De Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Amaze 360 met betrekking tot uw gebruik van de website en prevaleren boven enige eerdere overeenkomst of verklaring in verband daarmee.
 9. De Voorwaarden vervangen en voegen alle eerdere voorstellen, afspraken en alle andere overeenkomsten, mondeling en schriftelijk, tussen de partijen met betrekking tot deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden mogen niet worden gewijzigd of gewijzigd behalve door een schriftelijk document dat naar behoren door beide partijen wordt uitgevoerd.
 10. Alle kennisgevingen die door een van beide partijen aan de andere moeten worden gedaan krachtens of in verband met de Voorwaarden, worden geacht voldoende te zijn verstrekt bij verzending per e-mail of faxverzending in elk geval dat aan u is geadresseerd op elk e-mailadres of faxnummer dat u ons hebt gegeven of aan ons op het e-mailadres dat wordt weergegeven in het gedeelte Informatie over serviceproviders van deze voorwaarden.
 11. U erkent en gaat ermee akkoord dat elk lid van de groep van ondernemingen waarvan Amaze 360 de moedermaatschappij is, begunstigden van derde partijen van de Voorwaarden zijn en dat dergelijke andere bedrijven het recht hebben om rechtstreeks een afdwinging toe te passen van en zich te verlaten op enige bepaling van de Voorwaarden die verleent een voordeel op (of rechten ten gunste van) hen. Anders dan dit, mag geen enkele andere persoon of onderneming derde partijen zijn die de Voorwaarden onderschrijven.
 12. De onderhavige voorwaarden worden aangegaan voor onbepaalde duur. Bij beëindiging daarvan om welke reden dan ook, dient u alle documentatie, vertrouwelijke of eigendomsinformatie en materialen en alle kopieën daarvan in uw bezit terug te geven of alle kopieën daarvan te verwijderen die elektronisch worden bewaard.
 13. We behouden ons het recht voor de huidige overeenkomst op elk moment te wijzigen. In geval van wijzigingen in de overeenkomst, wordt de nieuwe overeenkomst op onze boekingspagina geplaatst.